Změna sídla společnosti

Dovolujeme si oznámit, že rozhodnutím společnosti došlo ke změně sídla společnosti na:

Aeras, s.r.o., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13 – Stodůlky

Prosím o užívání nové adresy v další komunikaci, fakturaci a podobně. Stávající smluvní vztahy zůstávají nadále v platnosti.

Sídlo společnosti

BORA na Ostravsku určí podíly zdrojů znečišťování ovzduší

ČHMÚ Ostrava zahájil projekt hledající odpověď na ne zcela dořešenou otázku: „Jaký skutečný podíl mají na kvalitě ovzduší místní průmysl, vytápění domácností, doprava, přenos znečištění z Polska a další zdroje?”

Zaměří se především na znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem a jemnými prachovými částicemi. K řešení úkolu bude využito celkem osm měřicích míst. Na základě analýzy meteorologických podmínek a moderních nástrojů matematického modelování (receptorový model
PMF) získáme souhrnné celoroční posouzení kvality ovzduší. Odpověď na základní projektovou otázku bychom měli znát ve druhé polovině roku 2022.

Zdroj: Tisková zpráva ČHMÚ.

Aeras je hrdým držitelem certifikátu ISO 9001:2016

Všechno, co děláme, se snažíme dělat nejlépe, jak umíme. A pokud existují postupy a principy, které v tom pomáhají, není důvod se jim vyhýbat. Proto jsme absolvovali certifikační audit a obstáli na výbornou. Je to další krok v našem závazku dodávat řešení, která jsou technicky pokročilá, spolehlivá a zároveň poskytují zákazníkům maximální hodnotu. .

Upgrade elektroodlučovače v Plzni

EO v PLTEP po upgrade

EO v Plzeňské teplárenské se dočkal rekonstrukce v podobě zlepšení navádění a distribuce spalin, nových vysokonapěťových mikropulzních zdrojů Coromax® a mechanických úprav a odvděčil se za to úletem TZL v rozmezí 2,2 -7,9 mg/Nm3.

Výsledné emise prachu na komíně jsou podle garančního měření v rozmezí 1,4 – 1,8 mg/Nm3. Na 23 let starou technologii to nejsou špatné výsledky, co myslíte?

Aeras je členem Centra excelence

Model EFQM

Kvalita, zlepšování a hledání nejlepších řešení pro nás nejsou jen frázemi, které zůstávají kvalitářům na pracovním stole. Snažíme se neustále se zlepšovat a učit nové věci. A věříme, že Centrum excelence zřízené Českou společností pro jakost je cesta, jak se učit od těch nejlepších. Jsme přesvědčeni, že zlepšení v procesech, postupech a výsledné kvalitě brzy pocítí i naši zákazníci, dodavatelé a partneři.

Pro zvídavé – CE vydalo český překlad modelu EFQM 2020, ke stažení je zdarma na jejich stránkách. Je to komplexní nástroj pro zlepšení řízení organizace prostřednictvím sebehodnocení klíčových oblastí.

Aeras je nově aktivní i na polském trhu

Díky podpisu smlouvy o zastupování s firmou Enfit je společnost Aeras aktivní na trhu u našich severních sousedů, a to především v oblasti municipálních tepláren a výstavby nových biomasových kotlů.

Kontakt na polské zastoupení je ENFIT Sp. z o.o., pan Czeslaw Kominek, +48 601 246 578.

Ohlasy ze semináře Práškové aktivní uhlí pro energetické bloky

Za velkého zájmu odborníků z nejvýznamnějších energetických firem proběhl seminář na téma snižování emisí Hg dávkováním aktivního uhlí. Byl rozdělen do dvou dnů a vystoupili kromě Dr. Pilaře z ČVUT i firmy Cabot, Vulcascot, Rataj, FLSmidth Pfister a Aeras. Byly diskutovány nejrůznější metody oxidace a záchytu rtuti, zásady pro intenzifikaci EO či TF pro zvýšení záchytu, druhy, složení a způsoby dávkování aktivního uhlí. Řešila se otázka halogenizace aktivního uhlí, bez které je proces neúčinný, ale vysoká koncentrace může způsobovat nežádoucí korozi zařízení. Zajímavá byla technologie gravimetrického dávkování pro minimalizaci provozních nákladů díky přesnému a spolehlivému dávkování.

Důležitá jsou vždycky specifika jednotlivých provozů. Jak uvedl Ing. Václavík: …představa, že připojíte mobilní zařízení, začnete dávkovat aktivní uhlí a všechno bude vyřešeno je zcela lichá. Ke každému procesu se musí přistupovat individuálně a respektovat jeho specifika“. Dr. Pilař doplnil, že na základě měření nejsou stejné podmínky ani v různých kotlích na jedné lokalitě.

Účastníci semináře odcházeli spokojení a vyzbrojeni novými poznatky.

Tkaninový filtr v Teplárně Olomouc úspěšně dokončen

V září se povedlo uvést do provozu a předat do užívání tkaninový filtr pro Veolia Energie ČR, a.s. Smluvní hodnota emisí TZL byla stanovena na 7 mg/m3, při jednorázovém ověřovacím měření bylo dosaženo asi 2 mg/m3. Děkujeme všem partnerům za pomoc při dokončování tohoto díla, které sníží emise polétavého prachu na Olomoucku.

Emise prachu sopky Etna

24. 12. 2018 se probudila sicilská sopka Etna. Srovnáním s jinými erupcemi odhadujeme emisi velmi jemného prachu (PM 2,5, PM 10) na 2,3 mil. tun/den. Pro srovnání, průměrná hnědouhelná elektrárna plnící současné emisní limity s výkonem 700-800 MW vypustí obdobné množství prachu za cca 100 let provozu na plný výkon. Pozn. Uvažujeme množství výstupního plynu 4,4488 mil m3/hod, výstupní koncentraci 15 mg/m3, 365 dní/rok provozu.

Foto: Tomáš Indra

Znečištěný vzduch je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí

Převzato z The Guardian

Podle britského deníku více než 95% světové populace dýchá znečištěný vzduch, především stále rostoucí populace ve městech. Nůžky mezi kvalitou vzduchu ve vyspělých a rozvojových zemích se dále rozevírají. Od roku 1990 se rozdíl mezi nejméně a nejvíce znečištěnými oblastmi zvýšil z šestinásobku na jedenáctinásobek.

Světová zdravotnická organizace považuje znečištění ovzduší za největší globální ekologický problém (více zde) s více než šesti miliony úmrtí ročně způsobených znečištěným vzduchem.